Виберіть свою мову

ТЕЛЕФОНУЙТЕ
        (044) 344-79-62
+38 (050) 581-07-91

США  +1 (949) 910-7008
ЗАМОВЛЯЙТЕ
ОНЛАЙН ЗАМОВЛЕННЯ

Пошта [email protected]

Viber/ Telegram +38 (095) 098-56-00
Viber/ WhatsApp +38 (095) 917-87-87
ПРИЇЖДЖАЙТЕ

Пн-Пт 09.00-18.00

пров. Тараса Шевченка, буд. 7/1
Київ, 01001, Україна

Онлайн: 24/7

Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ», код ЄДРПОУ 42627790, в особі директора Демидова Дениса Віталійовича, діючого на підставі Статуту (далі іменується «Виконавець»), керуючись ст. ст. 634, 641, 644 Цивільного кодексу України, робить публічну пропозицію Замовникам Виконавця (далі — «Публічна оферта»), які бажають отримати послуги, укласти Договір про надання послуг (далі — «Договір»).

 

Прийняття (акцепт) Публічної оферти здійснюється Замовником у порядку, визначеному цим Договором. Внаслідок прийняття (акцепту) Замовником цієї Публічної оферти Договір вважається укладеним.

Далі за текстом цього Договору Виконавець та Замовник окремо іменуються «Сторона», а спільно – «Сторони».


ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ДОГОВОРІ

Виконавець — фізична або юридична особа, яка замовляє або має намір замовити послуги перекладу, консультаційні та/або юридичні послуги у Виконавця.

Послуги перекладу, консультаційні та юридичні послуги, далі за текстом — «Послуги», що включають, зокрема, але не виключно:

 • письмовий та усний переклад з іноземних мов на українську (російську) мову, а також з української (російської) мови на іноземні мови;
 • консультування з будь-яких питань зі сфери компетенцій Замовника;
 • представництво інтересів Замовника у всіх установах, підприємствах та організаціях, незалежно від форми власності та підпорядкування та перед фізичними особами з питань отримання, оновлення, оформлення та засвідчення будь-яких документів, а також проставлення штампу «Апостиль» та легалізації документів та ін.

Конкретні види та обсяг Послуг визначаються за завданням Замовника (електронною поштою, усно, за допомогою телефонного зв'язку, месенджерів або іншим способом) та погоджуються Сторонами в усній чи письмовій формі.

Публічна оферта — пропозиція Виконавця (викладена на сайті або сайтах Виконавця), адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб, укласти цей Договір на певних умовах.

Сайт Виконавця — веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою text.uа, яка є основним джерелом інформування Замовника.

Акцепт - повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов Публічної оферти та цього Договору. Акцепт може бути здійснений одним із способів:

 • підтвердження електронними засобами зв'язку (у тому числі електронною поштою, за допомогою месенджерів) строків та вартості Послуг Виконавця;
 • оплата грошових коштів Виконавцю у якості передоплати за Послуги будь-яким способом, передбаченим чинним законодавством України;
 • вчинення інших дій, що свідчать про прийняття Замовником умов Публічної оферти, у тому числі передача документів, надання інформації, надання згоди (у тому числі підтвердженням згоди) на здійснення Виконавцем дій на користь Замовника на виконання умов замовлення Замовника в усній формі або за допомогою телефонного зв'язку.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Цей договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з одного боку, та Замовником, з іншого, з моменту Акцепту останнім усіх без винятку умов та положень цього Договору та додатків до нього.

За цим Договором Виконавець зобов'язується надати Замовнику Послуги, а Замовник зобов'язується прийняти зазначені Послуги та сплатити їх у порядку та на умовах, визначених цим Договором та законодавством України.

Надання Послуг Виконавцем за цим Договором здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України та домовленостей Сторін. Виконавець за необхідності на свій розсуд може залучати для надання Послуг інших осіб, на умовах співробітництва, у тому числі перекладачів, консультантів, кур'єрів, суб'єктів господарювання та фізичних осіб.


ОПЛАТА ПОСЛУГ

Ціна на Послуги та порядок оплати за цим Договором визначаються у виставленому Виконавцем рахунку/Акті наданих послуг/на підставі усної домовленості про вартість Послуг/електронними засобами зв'язку (електронною поштою, за допомогою месенджерів тощо).

Замовник може обрати спосіб оплати за власним бажанням із переліку можливих способів оплати, визначених Виконавцем.


ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

Виконавець зобов'язується:

 • своєчасно, якісно та в повному обсязі надавати Послуги;
 • надавати Замовнику інформацію та документи, що стосуються цього Договору, результату та процесу надання Послуг за допомогою засобів телефонного, поштового, електронного зв'язку особисто або усно;
 • інформувати Замовника про будь-які обставини, що перешкоджають або можуть перешкоджати якісному, своєчасному або повному наданню Послуг за цим Договором;
 • повідомляти Замовника на його вимогу про хід надання Послуг за Договором усно або засобами електронного зв'язку або іншим обумовленим Сторонами способом.

Виконавець має право:

 • відмовитися від надання Послуг у разі неналежного виконання Замовником своїх зобов'язань за цим Договором;
 • в односторонньому порядку відмовитися від подальшого виконання Послуг у випадках:
  • несвоєчасної та (або) неповної оплати за Послуги;
  • надання Замовником недостовірної інформації;
  • надання Замовником Виконавцю підроблених документів;
  • поширення негативної інформації про Виконавця, яка завдає шкоди його діловій репутації;
  • невчасне надання Замовником документів та інформації, необхідної для надання Послуг.
 • зберігати надані Замовником документи та/або їх копії протягом одного року з моменту їх отримання та знищити їх після закінчення цього терміну.

Замовник зобов'язується:

 • надавати повну, достовірну інформацію та документи, необхідні для надання послуг. Замовник гарантує, що всі документи, що надаються Виконавцю та будуть використані для надання Послуг за цим Договором, не є підробленими, не містять виправлень та неправдивої інформації тощо.
 • негайно (протягом одного дня) інформувати Виконавця про будь-які зміни, що мають місце у наданій Замовником інформації, поясненнях, документах;
 • оплатити Послуги відповідно до розділу 3 цього Договору;
 • виконувати інші законні вимоги Виконавця, які необхідні для належного виконання цього Договору.

Замовник має право:

 • отримати Послуги своєчасно, якісно та в повному обсязі відповідно до умов цього Договору;
 • отримувати необхідну та достовірну інформацію від Виконавця про обсяг наданих ним Послуг, а також іншу інформацію, пов'язану з наданням Послуг;
 • отримувати інформацію та додаткові матеріали про послуги, що надаються Виконавцем;
 • звертатися до Виконавця з новаторськими пропозиціями щодо покращення процесу надання Послуг.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Замовник несе повну відповідальність за правдивість, достовірність та точність інформації, наданої Виконавцю, за справжність наданих документів та їх зміст, у тому числі перед третіми особами, органами чи установами. Виконавець не несе відповідальності за зміст, оформлення документів, що надаються Замовником, та використовує документи лише у тому вигляді, в якому вони були передані Замовником.

У разі невиконання Послуг за цим Договором в обумовлений термін Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 1% від вартості невиконаних Послуг за кожен день прострочення виконання Послуг.

У разі порушення Замовником строків оплати Послуг за цим Договором, Замовник виплачує Виконавцю неустойку у формі пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення.

Виконавець не несе відповідальність перед Замовником за ненадання Послуг за цим Договором, якщо таке станеться з вини Замовника (ненадання необхідних документів тощо). Виконавець не несе відповідальність за дії органів державної влади, місцевого самоврядування, третіх осіб.


ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання своїх зобов'язань, якщо вони сталися внаслідок обставин непереборної сили, таких як: пожежа, стихійне лихо, аварія, воєнні дії будь-якого характеру, блокада, страйк чи інші непередбачувані обставини, що виходять за рамки контролю Сторін та належним чином засвідчені, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання цього Договору. У такому разі терміни, відведені на виконання зобов'язань за цим Договором, будуть продовжені на період дії зазначених обставин.

Якщо зазначені обставини будуть тривати більше 3-х місяців, тоді кожна із Сторін має право відмовитися від виконання своїх зобов'язань за Договором, при цьому Сторони не звільняються від виконання своїх зобов'язань за Договором, якщо на момент виникнення форс-мажорних обставин жодна із сторін не перебувала у стані прострочення.


КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Сторони домовилися вважати всю інформацію, будь-які матеріали та відомості, пов'язані з наданням Послуг за цим Договором, конфіденційною інформацією. При цьому інформація та зміст документів, наданих Замовником Виконавцю, можуть бути останнім розголошені на вимогу компетентних органів державної влади, у тому числі правоохоронних органів, суду тощо, у тому числі для захисту своїх прав та інтересів.

Конфіденційна інформація не може передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони за цим Договором, крім випадків, коли це пов'язано з отриманням офіційних дозволів, документів для виконання своїх зобов'язань за цим Договором або сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, а також у інших випадках, передбачених законодавством України.


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Замовник, здійснюючи Акцепт цього Договору, дає згоду на збір, обробку та передачу його персональних даних (у тому числі на отримання, внесення до бази даних, розповсюдження, передачу третім особам, доповнення або іншу зміну, знищення та інші дії, які може вчиняти Виконавець з його персональними даними у письмовій (паперовій), електронній та іншій формі, включаючи, але не обмежуючись, такі дані: ім'я, прізвище, по батькові, дата народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, дані Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань, у тому числі щодо системи оподаткування, інформація про кваліфікації, номер засобів зв'язку, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), дані про місце проживання, а також інші дані, добровільно надані ним з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин, проведення розрахунків із Замовником, бухгалтерського та податкового обліку, для комунікації та договірних відносин з державними органами, контрагентами та іншими третіми особами в ході здійснення діяльності, а також для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству.

Замовник Акцептом підтверджує свою згоду на те, що, у разі потреби, його персональні дані можуть бути оброблені та надані третім особам.

Сторони зобов'язуються відповідно до вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, у тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних працівниками та/або іншими уповноваженими особами Сторін, яким такі персональні дані були довірені або які стали їм відомі у зв'язку з виконанням зобов'язань за цим Договором.

Замовник погоджується з тим, що Виконавець не несе відповідальності за будь-яку обробку, незабезпечення режиму доступу та захисту персональних даних Замовника третіми особами, у тому числі працівниками Виконавця, якщо надання доступу до таких персональних даних (або інша дія, що створила можливість подальшої несанкціонованої обробки третіми особами) було вчинено Виконавцем або іншою особою з дозволу Замовника поза виконанням зобов'язань за цим Договором в особистих або інших цілях, не пов'язаних з виконанням зобов'язань за цим Договором, з використанням технічних засобів або інших матеріалів/обладнання Виконавця.


ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

Цей Договір набирає чинності з моменту Акцепту Замовником та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

Зобов'язання за цим Договором вважаються виконаними з боку Замовника з моменту проведення повної оплати Послуг Виконавця та надання всієї необхідної інформації та документації для здійснення Послуг.

Сторони мають право достроково розірвати цей Договір за взаємною згодою сторін.

Виконавець має право в будь-який момент припинити надання Послуг та в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору у випадках, передбачених п. 4.2.2. цього Договору.


ІНШІ УМОВИ

Цей договір регулюється чинним законодавством України незалежно від того, де знаходиться Замовник, який отримує Послугу.

Усі розбіжності та суперечки, які можуть виникнути між Сторонами у зв'язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів.

У разі, якщо Замовник відмовляється прийняти виконані Послуги та/або підписати Акт надання Послуг, тоді Замовник повинен направити письмові вимоги щодо усунення недоліків у якості наданих Послуг протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту повідомлення про завершення надання Послуг, якщо ж він не надав вимог або такі вимоги були усунені (спростовані), тоді Послуги вважаються наданими в повному обсязі та Акт надання Послуг вважається підписаним автоматично.

Замовник підтверджує, що він до укладання (приєднання до) цього Договору ознайомився з усіма його умовами та свідомо без жодного примусу уклав цей Договір.

Після приєднання до умов цього Договору всі попередні переговори та листування Сторін, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням цього Договору та не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

Дія цього Договору (і навіть у разі, якщо Замовником було здійснено Акцепт договору згідно з умовами цього Договору) не поширюється на випадки укладання окремого двостороннього письмового договору Виконавця із Замовником та здійснення оплати Замовником Послуг Виконавця відповідно до укладеного з ним окремого письмового договору.

Сторони підтверджують, що якщо будь-яка умова цього Договору стане або буде визнана недійсною у зв'язку з невідповідністю закону, то така умова не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого положення цього Договору або цього Договору в цілому. У такому разі Сторони повинні якнайшвидше вжити заходів щодо зміни Договору в тій мірі, наскільки це необхідно, щоб замінити недійсне положення, щоб у зміненому вигляді воно було законним та за своєю суттю максимально зберігало початкові наміри Сторін.


РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КИЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ»

Україна, 01001, місто Київ, провулок Тараса Шевченка, будинок 7/1

Код ЄДРПОУ 42627790

IBAN UA123052990000026004016204866

тел. +38 (044) 500-87-87

Ел.пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

world map
ПРИЙМАЄМО ЗАМОВЛЕННЯ
З УСЬОГО СВІТУ
 
ДЛЯ УКРАЇНИ
+38 (050) 581-08-09
 
ДЛЯ США
+1 (949) 910-7008
 
ДЛЯ ІНШИХ КРАЇН
+38 (095) 098-56-00